СЪДЪРЖАНИЕ

I. Модул: Основи на позитивната психология

1. Въведение

1.1. Възникване на позитивната психология

1.2. Позиция на позитивната психология в полето на психологическата наука

1.3. Същност, предмет и задачи на позитивната психология

1.4. Основатели – Seligman, Csikszentmihalyi, Peterson, Fredrickson, Lyubomirski

1.5. Основни принципи на позитивната психология

 • Нашите преобладаващи мисли се превръщат във вярвания и убеждения, които формират нашето поведение.
 • Съзнателното фокусиране на вниманието върху позитивния опит създава повече място за добрите неща в живота. (Не игнорираме трудностите и неприятностите, те съществуват, но ние избираме  дали да помним предимно лошите или предимно добрите преживявания).
 • Натрупването на позитивен опит ни помага да преодолеем страха от провал и ни мотивира да открием, опознаем и използваме силните си страни.
 • Доброто живеене може да се научи! В живота си можем да променим почти всичко. Това, което не можем да променим, можем да приемем или да променим отношението си към него.

1.6. Прилагане на достиженията в психотерапевтичната и консултативната практика

2. Формиране на позитивен светоглед

2.1. Нагласи

2.2. Убеждения

2.3. Навици

2.4. Формиране на устойчивост по принципите на позитивната психология

II. Модул: Ядро на позитивната психология

1. Позитивни когнитивни процеси

1.1. Осъзнатост (Mindfulness) (по Джон Каббат-Зин)

1.1.1. Практикуване на Осъзнатост

1.2. Оптимизъм

1.2.1. Придобит оптимизъм – защо е по-изгодно да сме оптимисти

1.2.2. Метода САБО на Мартин Селигман

1.2.3. Оптимистично лидерство

2. Позитивна мотивация

2.1. Смисъл

2.1.1. Смислен живот

2.1.2. Преодоляване на екзистенциални кризи

2.2. Концепцията за Състояние Поток на Михай Чиксентмихай

2.2.1. Автотелно преживяване

2.2.2. Потокови дейности

III. Модул: Благоденствието като цел на позитивната психология

1. Позитивни ресурси

1.1. Позитивни емоции и чувства

1.2. Добродетели и силни черти на характера

1.2.1. Мъдрост – включва чертите: креативност, любознателност, любопитство, умение да се общува, да се вижда перспективата;

1.2.2.Смелост – искреност и честност, борбеност, постоянство, ентусиазъм;

1.2.3.Човечност – доброта и щедрост, любов, социална интелигентност;

1.2.4. Справедливост – великодушие, екипен дух, лидерство;

1.2.5. Умереност – самоконтрол и самообладание, благоразумие, смирение;

1.2.6. Трансцендентност – благодарност и признателност, надежда, чувство за хумор, красота.

1.3. Щастието

1.3.1. Хедонистично и евдемонично щастие

1.3.2. Моделът PERMA на Мартин Селигман

1.3.3. Формула на щастието (по Соня Любомирски)

1.3.4. Дейности на щастието (по Соня Любомирски)

 • Да сме благодарни
 • Да сме оптимисти
 • Да избягваме деструктивното социално сравняване
 • Да сме любезни
 • Да развиваме повече социални взаимоотношения
 • Да разработим стратегии за справяне с предизвикателствата на ежедневието
 • Да прощаваме
 • Да увеличим потока от позитивни преживявания
 • Да се насладим на радостите в живота
 • Да се посветим на целите си
 • Да посветим време на саморазвитие и духовност
 • Да се погрижим за нашето тяло  

2. Позитивна перспектива

2.1. Благополучието и предизвикателствата на ежедневието

2.2. Портрет на благоденстващия човек

2.3. Благоденстващият човек в благоденстващо общество

IV. Модул: Позитивната психология в полза на психотерапевтичната практика

1. Преодоляване на травмите и посттравматично израстване

1.1. Достиженията на позитивната психология като алгоритъм в полза на терапевта:

 • Установено е, че хората избират начина, по който мислят – негативен и обезсилващ или съзидателен.
 • Следователно съдействаме на клиента да приеме фактите.
 • Помагаме му да промени каквото може в преодоляването на последствията от травмиращото събитие.
 • Стимулираме го да промени отношението си към това, което не може да промени.
 • Поведението на хората е въпрос на избор.

1.2. Сфери на приложение

1.2.1. Общуването

1.2.2. Конфликт между поколенията

1.2.3. Тревожни разстройства

1.2.4. Депресивни състояния

1.2.5. Посттравматично стресово разстройство

1.2.6. Вината на оцелелия

1.2.7. Екзистенциални кризи

1.2.8. Професионално прегаряне и др.

2. Представяне на проектите на участниците в курса и дискусия

В курса са включени базовите понятия на позитивна психология. За всяко от тях има: теоретична част, в която са описани достиженията на класиците; мои споделяния и разсъждения; както и някои идеи и упражнения за практическо приложение от личния ми опит.

МОТИВАЦИЯТА за курса